Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Zariadenie opatrovateľskej služby

 

OBEC  PREDMIER

Erb

 

Zariadenie opatrovateľskej služby  a  Zariadenie  pre seniorov

Predmier č. 333, 013 51 Predmier.

____________________________________________________________

 

História    zariadenia :

Zariadenie opatrovateľskej služby ( ďalej len ,, ZOS“ ) vznikla ako rozpočtová organizácia, od 03.02.1997, ktorého zriaďovateľom bol Okresný úrad Bytča. Prevádzka zariadenia bola financovaná  z Ministerstva financií SR ( ďalej len ,,MF SR“) a  z  úhrad  klientov  zariadenia.

V čase otvorenia zariadenia bola kapacita zariadenia 7 klientov a 6 zamestnancov ( vedúca zariadenia a 5 opatrovateliek.) Vízia vzniku takéhoto malého zariadenia bola taká, aby  zariadenie čo najviac pripomínalo  rodinné prostredie. Zariadenie bolo zriadené v Obci Predmier  v rodinnom dome s veľkou záhradou. Klienti boli do zariadenia zväčša prijímaní na 3 mesiace  a  potom premiestnení buď do domova dôchodcov, alebo do domáceho prostredia. Vzhľadom na nedostatok miest v domove dôchodcov (t. č. zariadenie pre seniorov) a veľký záujem o takýto druh sociálnej služby bola zvýšená kapacita klientov  zariadenia na 11 miest a 7 zamestnancov (1 vedúca zariadenia a 6 opatrovateliek.).

Od 01.07.2002 prešlo zariadenie pod nového zriaďovateľa a to Obec Predmier. Zariadenie bolo ďalej financované z MF SR a z úhrad klientov zariadenia podľa VZN Obce Predmier.

Od 01.01.2012 sa  opäť zvýšila  kapacita  zariadenia na 14 klientov .  Pre   záujem     klientov o umiestnenie v našom zariadení čo v najdlhšom čase sa zmluva o umiestnení v ZOS dáva na dobu určitú aj na dlhší čas ako na 3 mesiac a to podľa nutnosti poskytovania sociálnej služby.

Od 01.01.2013  prešlo  financovanie  poskytovania sociálnej služby  v    ZOS   z   Ministerstva financii  SR  na  Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR   a ďalej zostalo financovanie aj  z   úhrad  od klientov zariadenia podľa VZN Obce Predmier.

Aby sa zvýšila kvalita života našich klientov  zariadenie prešlo výraznou rekonštrukciou, ktorú financovala Obec Predmier zo svojho rozpočtu. Od 26.8.2019 v jednej budove vznikli dve zariadenia a to zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 14 miest a zariadenie pre seniorov  s kapacitou 6 miest. Rekonštrukciou zariadenia sa zväčšili priestory bývania pre klientov a zlepšila sa bezbarierovosť – výťah. Súčasne sa zvýšil aj počet zamestnancov na 8 opatrovateliek , sociálny pracovník , praktická sestra upratovačka a riaditeľka zariadenia.

 

 

 

V zariadení opatrovateľskej služby  sa poskytuje sociálna služba  na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 ( zákona o sociálnych službách  č. 448/2008 Z.z.   a    o  zmene  a  doplnení   zákona    č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.)   ak  jej  nemožno  poskytovať opatrovateľskú  službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa

a )poskytuje:

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
  2. sociálne poradenstvo
  3. ošetrovateľská starostlivosť
  4. ubytovanie
  5. stravovanie
  6. upratovanie , pranie, žehlenie  a  údržba bielizne a šatstva

b) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

 

Podľa § 35 v zariadení pre seniorov (ZpS) sa poskytuje sociálna služba :

a)      fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej  IV  podľa  prílohy č. 3. zákona o sociálnych službách, alebo

b)      fyzickej osobe, ktorá dovršila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych   dôvodov.

 

V zariadení pre seniorov sa

a)      poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3.sociálna rehabilitácia,

4.ošetrovateľská starostlivosť

5.ubytovanie,

6.stravovanie,

7.upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

8.osobné vybavenie,

     b)    utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

     c)    zabezpečuje zájmová činnosť,

 

 

POTREBNÉ       TLAČIVÁ

pre zaradenie do poradovníka čakateľov  o  umiestnenie v Zariadení opatrovateľskej služby (,, ďalej len ,, ZOS ´´)  alebo     v Zariadení  pre  seniorov Predmier   ( ďalej len ,, ZpS ´´),     prípadne pred umiestnením do  zariadení  je  potrebné predložiť zariadeniu:

 

-          žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,

-          vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu,    

( v ktorom je overený podpis žiadateľa na matrike  alebo u notára)

-          výšku  príjmu žiadateľa  (aktuálny príjem -  výška dôchodku – rozhodnutie ... ),

-          posudok o odkázanosti na sociálnu službu v ZOS alebo v ZpS  

-          právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ZOS alebo v ZpS  

 

Potrebné tlačivá pre naše zariadenia : TU, TU

 

 

Kontakt:

 

041/557 3345 – ZOS a ZPS

0917 680491 -Mgr. Mária Drevenáková - riaditeľka zariadenia 

e-mail: zos@predmier.sk

 

Adresa:

013 51  Predmier 333

 

 

 

                                                                                                       

 

                      Láska nepozná starobu 

                                       a 

                       srdce nepozná vrásky.

 

 

 

 

                                 

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby
  
 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com