Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Úvod

  

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce v zmysle § 12 odst. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  

z v o l á v a 
riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Predmieri, ktoré sa uskutoční dňa
27. mája 2015, t. j. streda o 16.30 hod.
v zasadačke Obecného úradu Predmier s týmto 
 
programom: 
  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola uznesenia
  3. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce
      Predmier č. 01/2015 o dočasnom obmedzení alebo
      zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
      a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
  4. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce
      Predmier č. 02/2015 o určení výšky príspevku
      v zariadení školského stravovania
      v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Predmier
  5. Schválenie záverečného účtu obce Predmier za rok 2014
  6. Správa audítora k účtovnej závierkeza rok 2014
  7. Schválenie zámeru výstavby detských jaslí
  8. Rôzne
  9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver
                                                                      Ing. Viliam Čillík
                                                                        starosta obce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P o ď a k o v a n i e.
 
Úprimne ďakujem všetkým,
ktorí v sobotu prišli na brigádu a vyzberali odpad (dva plné kontajnery) okolo obce (od Mikšovského mosta, pri cestách ku Váhu, za cintorínom, pri jazerách, popri ceste ku Prefe, popri potoku Hradňanka, pri ceste od Pod Hája a na ceste ku studničke).
Brigády sa zúčastnili :
 
Jana Bačíková                  Bohdana Lovíšková       Štefan Klus
Kristína Bačíková             Monika Mináriková         Matúš Klus
Monika Bačíková              Zuzana Sobčáková        Marián Kostelný, ml.
Jana Bačíková                  Jana Uríčková                Jaroslav Ondogrecula, st.
Eva Bednárová                 Daniel Bačík                   Milan Petrík
Natália Bednárová           Ivo Bačíkovský               Ján Pobijak, ml.
Júlia Bučová                     Jozef Bednár                  Jozef Sedlák
Valika Červencová           Ladislav Bučo                Peter Sobčák
Katarína Čillíková             Viliam Čillík, ml.            Branislav Šúkala, st.
Eva Hrabovská s rodinou        Adam Čillík            Andrej Talda
Gabika Kostelná              Ján Hujo                         Patrik Václavík
Iveta Krupová                    Lukáš Hujo, ml.            Peter Virdzek, st.
                                            Vladimír Kaláb                          
Odpad naložil a na smetisko bezplatne odviezol Jakub Praženica s Andrejom Klusom.
Veľmi pekne ďakujem.
 
Rovnako sa chcem poďakovať aj tým, ktorí mi telefonovali a nemohli sa z časových a rodinných dôvodov brigády zúčastniť, ale chceli pomôcť.
Poďakovať treba aj každému, kto odpad nevyváža kde sa mu zachce a neznečisťuje obec a jej okolie.
 
Všetkým, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom, patrí úprimná vďaka !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O z n a m.
 
Oznamujeme občanom, že veľkokapacitné kontajnery na odpad budú v obci pristavené podľa nasledovného harmonogramu :
 
- streda 27.5.2015     BD pri potoku Hradňanka
- štvrtok 28.5.2015   parkovisko pri penzióne Hradňanka
 
- streda 3.6.2015      zastávka SAD pri OcÚ
- štvrtok 4.6.2015    parkovisko pri Aladin Lux
- streda 10.6.2015    BD pri potoku Hradňanka
- štvrtok 11.6.2015  parkovisko pri penzióne Hradňanka
- streda 17.6.2015     areál ZŠ (pri športovej hale)
 
Zároveň žiadame občanov aby do kontajnerov nevhadzovali nebezpečný elektroodpad, veľkorozmerný nábytok a veľké konáre, stromy a biologicky rozložiteľný odpad.
 
Ďakujem, že každému záleží na životnom prostredí a na likvidáciu odpadu využíva iba kontajnery na to určené a nikto nemá potrebu vyvážať odpad ku cintorínskemu a školskému plotu, ku Váhu, ku potoku Hradňanka, ku železničnej trati a na iné na to neurčené miesta. Tiež som rád, že nikto nerobí neporiadok pri kontajneroch na separovaný zber, najmä pri penzióne Hradňanka a pri Jednote, a skutočne každému záleži na poriadku v obci.

    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com