Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Úvod

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                        P O Z VÁ N K A 

Starosta obce v zmysle § 12  odst. 2  zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  

z v o l á v a

 riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Predmieri, ktoré sa uskutoční dňa

22.02.2016 t.j.  streda o 16.30 hod.

 v zasadačke Obecného úradu v Predmieri s týmto 

                                                  programom: 

  1. Otvorenie zasadnutia.

  2. Kontrola uznesenia.

  3. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 01/2017 o určení výšky

      príspevku v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

  4. Rodný dom Jozefa Ignáca Bajzu

  5. Memorandum o spolupráci pri rekonštrukcii obecného domu

  6. Výsledky Inventarizácie dlhodobého hmotného majetku a drobného

      hmotného majetku obce a materiálu CO k 31.12.2016

  7. Rôzne

  8. Diskusia

  9. Uznesenia

10. Záver 

 

V Predmieri, dňa   16.02.2017.                                           

                                                                   Ing. Viliam Čillík

                                                                        starosta obce 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                             

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                          O z n a m.

                Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu
je zapojená do environmentálnych projektov na zber recyklovateľných odpadov, ktoré môžete odovzdávať v škole.
 
Elektrozariadenia a použité batérie, ktoré chcete vyhodiť, môžete priniesť do školy, v čase vyučovania odovzdať školníkovi, v poobedňajších hodinách môžete drobné elektrozariadenia vložiť do pripravených kontajnerov za školskými dielňami a väčšiu bielu techniku zložiť na asfaltovú plochu za dielňami.
Použitý rastlinný olej určený na odovzdanie musí byť precedený, preliaty do plastovej fľaše, uzatvorený a označený menom a triedou, ktorej sa pripíšu body.
Olej môžete priniesť do školy a v čase vyučovania odovzdať školníkovi.  
Plastové fľaše odovzdávajte zabalené vo vreciach, označené číslom ročníka, ktorému ich chcete venovať.
Fľaše vo vreciach môžete priniesť do školy, v čase vyučovania odovzdať školníkovi, v poobedňajších hodinách môžete vrecia zložiť na asfaltovú plochu za dielňami.
 
Zber použitých a nefunkčných elektrozariadení, batérií, plastových fliaš a použitého rastlinného oleja robíme pre životné prostredie, to znamená aj pre seba a našu budúcnosť. Naším cieľom je prehĺbiť znalosť žiakov v oblasti recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých materiálov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Biologicky rozložiteľný odpad  (BRO)

 Zelený kontajner je určený iba na triedený biologicky rozložiteľný odpad!
 
 NIE NA ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD  !!!
 
Do zeleného kontajnera je možné odložiť nasledovný biologický odpad :
- trávu a lístie (voľne sypané bez igelitových obalov a vriec),
- drobné konáre a kríky (dlžka konárov max.50 až 60 cm),
- šupy zo zeleniny a ovocia,
- drobné zvyšky potravín (voľne sypané bez akýchkoľvek obalov,
nádob a vreciek).
 
Biologicky rozložiteľný odpad je odvážaný priamo na kompostovisko.
V prípade, že v kontajnery bude uložený odpad, ktorý tam nepatrí, kontajner bude musieť byť vyvezený na skládku za poplatok účtovaný podľa hmotnosti odpadu a uskladnenie.
 
Zelené kontajnery na BRO budú opäť pristavené až na jar 2017.
 
 

 

 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com