slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Rozvojové projekty

Modernizácia priestorov Základnej školy Jozefa Ignáca Bajzu, Bajzova 2, Predmier pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov

Základné informácie o projekte

Názov projektu:

Modernizácia priestorov Základnej školy Jozefa Ignáca Bajzu, Bajzova 2, Predmier pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov

Žiadateľ:

Obec Predmier

Kód projektu v systéme ITMS2014+:

302021J467

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:

2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ:

2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC222-2016-13

Hospodárska činnosť

19 - Vzdelávanie

Miesto realizácie projektu

Katastrálne územie Predmier; parcely registra C - čísla: 137/1 a 137/2; súpisné číslo budovy 64

Predmier-ZS_Info na WEB_B-Podrobnejsie

Projekt – Zvýšenie kapacít Materskej školy v Predmieri

Základné informácie o projekte

Názov projektu:

Zvýšenie kapacít Materskej školy v Predmieri

Žiadateľ:

Obec Predmier

Kód projektu v systéme ITMS2014+:

302021X889

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:

2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ:

2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC221-2018-35

Hospodárska činnosť

19 - Vzdelávanie

Miesto realizácie projektu

Katastrálne územie Predmier; parcely KN-C č. 617/2, 618, 620;
stavba číslo súpisné 152 na parcele KN-C č. 620

Predmier-MS_Info na WEB_B-Podrobnejsie