slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Nájomné byty

V roku 2002 bola skolaudovaná stavba Bytový dom – nájomné byty v našej obci.

Bytový dom vznikol s finančnou podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), za finančnej spoluúčasti obce Predmier. Základným právnym predpisom upravujúcim náležitosti nájomnej zmluvy je zákon č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

V Bytovom dome 10 BJ sa nachádza 10 trojizbových bytov.

 

Postup podania žiadosti o nájomný byt a prideľovania:

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU A TLAČIVÁ

 

Povinné prílohy k žiadosti o pridelenie nájomného bytu:

a) doklady preukazujúce schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním bytu (potvrdenie o výške aktuálneho príjmu žiadateľa aj spoločne posudzovaných osôb potvrdené od zamestnávateľa, daňové priznanie SZČO, doklad preukazujúci poberanie podpory v nezamestnanosti, dávka v hmotnej núdzi, starobný dôchodok, príspevok na opatrovanie, prídavok na dieťa, materské, tehotenské, rodičovský príspevok a iné),

b) doklady potrebné k posúdeniu žiadosti (právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželov, o určení vyživovacej povinnosti, o vysporiadaní BSM, preukaz osoby s ŤZP /vrátanie žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb/ a iné),

c) žiadateľ o bezbariérový nájomný byt dokladá k žiadosti komplexný posudok na účely kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia vydaný príslušným Úradom práce sociálnych vecí a rodiny,

d) doklady o všetkých príjmoch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok podľa bodu a) /pre potreby posúdenia žiadosti o nájomné byty postavené s podporou ŠFRB/.

 

Žiadateľ sa zaradí do evidencie žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ak:

a) písomne podá žiadosť o pridelenie nájomného bytu, ktorá musí obsahovať pravdivé a úplné údaje, musí byť odôvodnená a vlastnoručne podpísaná,

b) ku dňu podania žiadosti dovŕšil plnoletosť,

c) má trvalý pobyt v obci Predmier,

d) žiadateľ alebo manžel/manželka, druh/družka žiadateľa nie je nájomcom alebo spoločným nájomcom mestského nájomného bytu alebo družstevného bytu, nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo domu s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu najmenej jedna polovica s výnimkou prípadu, ak daná nehnuteľnosť nie je spôsobilá na bývanie alebo túto žiadateľ preukázateľne nemôže užívať, nie je stavebníkom bytu resp. rodinného domu,

e) je schopný platiť nájomné a služby spojené s užívaním bytu, pričom túto skutočnosť preukáže formou dokladu podľa čl. 3 ods. 3, pričom mesačný príjem posudzovanej osoby/rodiny nesmie byť nižší ako súčet aktuálneho životného minima a sumy 100 eur, f. ku dňu podania žiadosti má uhradené všetky záväzky voči obci, pričom túto skutočnosť potvrdí čestným vyhlásením,

g) nebol v minulosti nájomcom obecného nájomného bytu, v prípade ktorého bol nájom ukončený výpoveďou zo strany prenajímateľa podľa § 711 ods. 1 písm. c), d), g) Občianskeho zákonníka,

h) neporušil povinnosť neposkytnúť nájomný byt tretej osobe do podnájmu alebo užívania bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa.

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, obec do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti.

Ak žiadateľ nedoplní svoju žiadosť o údaje a doklady uvedené vo výzve v lehote 15 kalendárnych dní, žiadosť sa z evidencie žiadostí vyradí.

Žiadateľ je povinný nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, rodiny a spoločne posudzovaných osôb, a to bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala. Žiadateľ je povinný každoročne k dátumu zaradenia do evidencie žiadateľov (po uplynutí 12 mesiacov od zaradenia žiadosti do evidencie) aktualizovať žiadosť o pridelenie nájomného bytu a predložiť doklad o jeho aktuálnom príjme a príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb a tiež doklad o príjmoch domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok bez vyzvania.

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu možno spolu s požadovanými dokladmi podať osobne na Obecnom úrade v Predmieri, alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.

Žiadosti zaradené do evidencie žiadateľov o nájomný byt posudzuje starosta a obecné zastupiteľstvo.